Rada Areim

Rada je výkonným orgánem Asociace. Řídí činnost Asociace mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi. Má 3 až 7 členů, které volí členská schůze a tato je volena na období 3 let. Radu svolává předseda Rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady nejméně čtvrtletně, případně na základě plánu činnosti Rady.

Rada svolává členskou schůzi Asociace, zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze a rozhoduje o přijetí členů Asociace.


Rada v případě potřeby  jmenuje  výkonného  ředitele  organizace  a  stanoví  jeho pravomoci, odpovědnost a ostatní podmínky pracovně-právního vztahu.


Rada Asociace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 4. za předchozí kalendářní rok. Výroční zprávu mají k dispozici členové Asociace, Rada a revizor.