Výhody a podmínky členství

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství v Asociace vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou Asociace. O přijetí rozhoduje rada Asociace na svém nejbližším jednání.

 

Každý člen získává za roční členský poplatek 400,-Kč interní bezplatně:

- posílání energie dle vlastní potřeby od ostatních členů Asociace či Rady Asociace

- poradenství v oblasti energie REIKI

- slevu 40%na všechny akce pořádané Asociací 

- garanci Asociace na inicializaci ,je-li provedena mistrem/učitelem v rámci Asociace 

- ochranou kartičku 2 kusy

 

 

Člen sdružení má právo:

- účastnit se jednání členské schůze Asociace

- být volen do orgánů Asociace

- podílet se na praktické činnosti sdružení ve smyslu jejího poslání

- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

- být informován o rozhodnutí orgánů sdružení

- platit vyšší částky za vstupní poplatky a členské příspěvky, než je schváleno radou Asociace

- vyjadřovat se k návrhům rady Asociace

- obracet se na radu Asociace s podněty a stížnostmi i mimo jednání členské schůze

 

Člen sdružení má povinnosti:

- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení

- řádně platit stanovené poplatky a příspěvky ve výši odsouhlasené radou Asociace

- vhodným způsobem propagovat činnost Asociace a svým jednáním přispívat k podpoře dobrého jména Asociace

- dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Asociace

- chránit majetek Asociace a nezneužívat získané informace k vlastnímu prospěchu nebo prospěchu třetích stran

- aktivně se podílet na plnění cílů Asociace

- při ukončení členství v Asociaci vrátit všechny svěřené předměty a doklady